MARYJA, KRÓLOWA POLSKI I PATRONKA POLSKIEJ DELEGATURY SIÓSTR PIJAREK

Dzień 3 maja, tak szczególny dla Polaków ze względu na rocznicę uchwalenia Konstytucji, w roku 1920 nabrał jeszcze większego znaczenia. Tego bowiem roku papież Benedykt XV ustanowił w Kościele polskim święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Kiedy więc w 2010 r. dekretem przełożonej generalnej naszego zgromadzenia, m. Diviny García powołana do życia została Polska Delegatura Generalna Instytutu Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, za patronkę obrałyśmy właśnie Maryję, Królową Polski. 

 

Maryja, jako nasza Matka, zajmuje szczególne miejsce w duchowości pijarskiej. Przypomina nam o tym nasza tradycja i historia zgromadzenia, nasze praktyki modlitewne, nasz strój zakonny z maryjnym herbem, a także nasze zakonne prawo, które choć ujęte w formie przepisów, zawiera jednak treści głęboko duchowe.

Wychodząc od naszych Konstytucji, uczyńmy modlitwą to szczególne spotkanie z Maryją!

 

Konstytucje, nr 11. My, siostry pijarki, wsparte opieką Najświęt­szej Maryi Panny, Matki i Wychowawczyni Chrystusa i wsłuchane w potrzeby i pragnie­nia mężczyzn i kobiet naszych czasów, czu­jemy się posłane przez Kościół do tego, by po­przez edukację przyczyniać się do budowania świata bardziej ludzkiego, sprawiedliwego i braterskiego.

Maryjo, niech twój przykład i wstawiennictwo wyprasza dziś dla każdej siostry pijarki łaskę otwarcia na głos potrzebujących, abyśmy nie ustawały na drodze budowania Królestwa Bożego pośród nas.

 

Konstytucje, nr 23.W podążaniu za Chrystusem poprzedza nas i rozświetla nam drogę Dziewica Maryja w pełni zjednoczona ze swym Synem w miłości, wierna towarzyszka Jego męki i pierwsza uczestniczka Jego zmartwychwstania. Jej obec­ność i pomoc sprawia, że Chrystus, któ­rego zrodziła i wychowała, upodabnia nas do siebie i kształtuje się w naszych uczniach.

Maryjo, niech twój przykład i wstawiennictwo umacnia nas w znoszeniu przeciwności i podtrzymuje naszą nadzieję na zwycięstwo Chrystusa w naszym życiu i życiu naszych uczniów.

 

Konstytucje, nr 24.Wezwane miłością Ojca do życia powołaniem pijarskim we wspólnocie wiary, naśladując spo­sób życia, jaki Chrystus prowadził z uczniami, a pierwszy Kościół zachowywał z Ma­ryją, jesteśmy dla świata znakiem nadziei królestwa Bożego i braterskiej jedności.

Maryjo, niech twój przykład i wstawiennictwo umacnia naszą wiarę.

Konstytucje, nr 49.Czystość ze względu na królestwo niebieskie jest darem Ducha Świętego, jaki otrzymujemy w Kościele po to, by mu służyć. Dzięki temu darowi podążamy za Chrystusem całym naszym istnieniem, naśladujemy Dziewicę Maryję, ściślej jednoczymy się z Bogiem i z niepodzielną miłością oddajemy się służbie bliźnim zgodnie z naszym charyzmatem.

Maryjo, niech twój przykład i wstawiennictwo umacnia naszą miłość do Boga i bliźnich.

 

Konstytucje, nr 58.Pan Jezus wybrał na swoją Matkę Dziewicę Maryję spośród ludzi biednych i pokornych. Jako córki Maryi i prawdziwe pijarki, idziemy za Jej przykłademoraz św. Pauli Montal i św. Józefa Kalasancjusza, którzy, doświadczając ubóstwa, nauczyli się pokory i innych cnót.

Maryjo, niech twój przykład i wstawiennictwo pomaga nam wzrastać duchowo i umacnia nas w podążaniu za Jezusem, który jest wszystkim, czego potrzebujemy.

 

Konstytucje, nr 79.Ślub posłuszeństwa przeżywany z wiarą w służbie królestwa Bożego wyraża wobec świata tajemnicę Krzyża i Zmartwychwstania.

     Dziewica Maryja jest dla nas wzorem wierności w ochoczym i radosnym realizowaniu planu, jaki Ojciec ma dla każdej z nas.

Maryjo, niech twój przykład i wstawiennictwo wyprasza nam łaskę nadziei i umacnia w nas cnotę pokory.

 

Konstytucje, nr 91.Maryi, Matce i Wychowawczyni Jezusa i naszej Matce, powierzamy naszą misję apostolską. Ona, zawsze uległa Duchowi, pomaga nam dawać twórczą i pijarską odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed nami edukacja.

Maryjo, niech twój przykład i wstawiennictwo pomnaża nasze twórcze siły w realizacji pijarskiego charyzmatu.

 

Konstytucje, nr 200. Dziewica Maryja, Matka Szkół Pobożnych, jest dla nas najlepszym wyrazem całkowitego oddania Bogu. Ona zaprasza nas swoim ży­ciem do wiernego i twórczego naśladowania Je­zusa Chrystusa, naszego Mistrza i Pana.

 

Maryjo, Królowo Polski, Patronko naszych wspólnot, Matko każdej pijarki, módl się za nami. Amen.

 

 
 
 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013