KONKURS

ZAPRASZAMY:

uczniów,

- rodziców,

- nauczycieli

- wszystkich, którzy są znają misję Sióstr Pijarek w Kościele do wzięcia udziału w tym konkursie.

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 31 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
                              Zgromadzenie Sióstr Pijarek
                                        ul. Sanocka 70
                                       35-514 Rzeszów
                              Z dopiskiem „KONKURS”.

1.      Kategorie konkursu to:

a)  plastyczna

1.      Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredki, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki, grafika itp.).

2.      Prace powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol w formacie nie mniejszym niż A4 (210x297 mm) a nie większym niż A2 ( 420x594 mm).

3.      Prace należy wykonaćindywidualnie.

b)  literacka

1. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad).

2. Utwór poetycki nie może być dłuższy niż 30 wersów; opowiadanie – maks. 7 stron A4; esej – maks. 5 stron A4; list – maks. 2 strony A4; artykuł prasowy lub wywiad – od 3 do 4 stron A4.

3. Tekst należy zapisać w formacie RTF lub DOC, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki – 12, odstępy między wierszami – 1,5 wiersza, wszystkie marginesy 2,5 cm, numeracja stron, motto i cytaty pisane kursywą.

4. Przyjmowany będzie wydruk komputerowy tekstu wraz z jego kopią na płycie CD/DVD.

5. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna, estetyka pracy, zachowanie określonej formy wypowiedzi, dobór słownictwa.

4.      Prace należy wykonaćindywidualnie.

 

c)   muzyczna

1. Prace w tej kategorii mogą być zarówno indywidualne jak i wykonane przez grupę osób(należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).

2. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, powinnien być zaopatrzony tytułem i nieprzekraczający 5 minut nagrania.

3. Prace muszą być autorskie – nie będą akceptowane utwory, będące przeróbką innych, już istniejących.

4. Tekst i muzyka powinny być opracowane przez członków grupy.

5. Do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie o odpowiedzialności za prawa autorskie do utworu.

Kategorie wiekowe:

 a) dzieci do lat 10,
 b) dzieci do lat 16,
 c) licealiści,

d) dorośli.

W każdej kategorii konkursowej zostanie przyzna nagroda główna.

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Pijarek: www.pijarki.pl po dniu 19 września 2015 r

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem w terminie do 31 sierpnia 2015 

REGULAMIN:

Regulamin konkursu:

1.     Informacje ogólne

Istotą konkursu jest wykonanie pracy pt. „Pijarki w oczach…”. Konkurs ten  ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich, którzy są związani z misją, którą pełnią Siostry Pijarki w Kościele. Pragniemy zaprosić wszystkich, aby wyrazili w wybranej przez siebie formie jak widzą naszą misję i jak doświadczają bogactwo naszego charyzmatu w swoim życiu. Konkurs ten jest organizowany z okazji
25 – lecia pobytu Sióstr Pijarek w Polsce. Jubileusz ten jest dobrą okazją, aby Ci, którzy są
z nami związani mogli ukazać jak postrzegają nasz charyzmat i nasze apostolstwo
w Kościele. Dodatkowym motywem organizacji konkursu jest przeżywany w Kościele rok życia konsekrowanego Wszelkie informacje na temat konkursu oraz jego regulamin znajduję się na stronie internetowej: www.pijarki.pl (zakładka KONKURS).

 

2.     Cele konkursu:

1. Zachęcenie do zainteresowania tematyką życia konsekrowanego - poznania  Zgromadzenia Sióstr Pijarek.
2. Zwrócenie uwagi na charyzmat i misję Sióstr Pijarek.
3. Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i rodzin wrażliwości na powołanie zakonne.
4. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Popularyzacja wśród dzieci, młodzieży, dorosłych różnorodnych technik plastycznych, literackich, muzycznych jako środka wypowiedzi.


3. Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Zgromadzenie Sióstr Pijarek zwane dalej Organizatorem.
2. Adres Organizatora: ul. Sanocka 70, Rzeszów
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
s. Monika Duc
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 4. Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób z całej Polski.

2. Kategorie konkursu to:

a)      plastyczna

1.      Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredki, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki, grafika itp.).

2.      Prace powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol w formacie nie mniejszym niż A4 (210x297 mm) a nie większym niż A2 ( 420x594 mm).

b)     literacka

1. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad).

2. Utwór poetycki nie może być dłuższy niż 30 wersów; opowiadanie – maks. 7 stron A4; esej – maks. 5 stron A4; list – maks. 2 strony A4; artykuł prasowy lub wywiad – od 3 do 4 stron A4.

3. Tekst należy zapisać w formacie RTF lub DOC, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki – 12, odstępy między wierszami – 1,5 wiersza, wszystkie marginesy 2,5 cm, numeracja stron, motto i cytaty pisane kursywą.

4. Przyjmowany będzie wydruk komputerowy tekstu wraz z jego kopią na płycie CD/DVD.

5. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna, estetyka pracy, zachowanie określonej formy wypowiedzi, dobór słownictwa.

c)      muzyczna

1. Prace w tej kategorii mogą być zarówno indywidualne jak i wykonane przez grupę osób (należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).

2. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, powinnien być zaopatrzony tytułem i nieprzekraczający 5 minut nagrania.

3. Prace muszą być autorskie – nie będą akceptowane utwory, będące przeróbką innych, już istniejących.

4. Tekst i muzyka powinny być opracowane przez członków grupy.

5. Do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie o odpowiedzialności za prawa autorskie do utworu.

 

3. Prace należy dostarczyć w oryginale.

4. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w wybranej przez siebie kategorii.
5. Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne, wyjątek stanowi kategoria muzyczna.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer tel, e-mail. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.  Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających zasad uczestnictwa, niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach (m.in. wystawie pokonkursowej) oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.
10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). Warunkiem udziału w Konkursie osób niepełnoletnich jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu.

11. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
12. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

5. Ocena prac konkursowych


1. Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie  wiekowe:
    a) dzieci do lat 10,
    b) dzieci do lat 16,
    c) licealiści,

    d) dorośli.
4. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 31 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
                              Zgromadzenie Sióstr Pijarek
                                        ul. Sanocka 70
                                       35-514 Rzeszów
                              Z dopiskiem „KONKURS”.


5. Kryteria oceny ustalone zostaną w następujący sposób:
   -  trafność doboru tematu pracy,
   -  jakość wykonania,
   -  oryginalność,
   -  stopień trudności wykonania,
   -  kompozycja,
   -  walory artystyczne,

   - estetyka.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.


6. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Pijarek: www.pijarki.pl po dniu 19 września 2015 r
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem w terminie do 31 sierpnia 2015 r.
3. Publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów
25-lecia pobytu Pijarek w Polsce. Prace laureatów oraz prace zakwalifikowane do ekspozycji będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. Miejsce i czas wystawy zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Pijarek: www.pijarki.pl

 7. Nagrody


1. Organizator przyzna nagrodę główną w każdej kategorii konkursowej.

2. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

4. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
5. Organizator daje Komisji Konkursowej prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

 

 

8. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

 

 

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013