Święta Paula Montal od świętego Józefa Kalasancjusza – wzorem dla współczesnego wychowawcy

Wychowanie jest bardzo ważne w życiu rodzinnym i społecznym, zauważył to święty Józef Kalasancjusz mówiąc, iż „Przyszłość społeczeństwa zależy od sposobu wychowania dzieci od najmłodszych lat”.

 

 

         Dwa i pół wieku później Paula Montal podjęła to wyzwanie i ogarnęła nim dziewczęta, była bowiem świadoma,  jak ważną rolę do spełnienia ma kobieta w społeczeństwie i w Kościele. Wyszła z inicjatywą, by przygotowywać dziewczęta do spełnienia obowiązków w codzienności, poprzez ukazanie godności kobiety zarówno w wymiarze życia rodzinnego jak i społecznego.

         Wezwanie skierowane ongiś do Apostołów „Jak Ojciec Mnie posłał , tak i Ja was posyłam” obejmuje swym zasięgiem wszystkich pragnących pracować dla Chrystusa. Przesłanie Jezusa w sposób szczególny dotyczy chrześcijańskiego wychowawcy. którego Pan posyła. Świadomość ta powinna towarzyszyć także każdemu, kto podejmuje się trudu głoszenia wiary i  wychowywania.

 Na kartach Ewangelii często można zobaczyć Jezusa odchodzącego na ubocze, aby rozmawiać z Ojcem. Święty Łukasz mówi o tym w swojej Ewangelii: „w tym czasie wszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga.” Jezus ciągle przebywał z Ojcem, trwał z Nim w nieustannym dialogu. Ten modlitewny, stały kontakt z Ojcembył dla Jezusa umocnieniem. Od Jezusa można się uczyć wierności, albowiem „Pozostaje wierny miłości wobec Boga i ludzi.”

Wychowawca powinien wpatrywać się w Chrystusa nieustannie trwającego na modlitwie. Wychowanie to nie tylko słowa, lecz także przykład życia, dawanie siebie. Zatem wychowawca powinien powierzać Bogu wszystkie sprawy, szczególnie związane z powołaniem, misją.

Jan Paweł II w swej Adhortacji  przypomina, że „Wielkość Chrystusa nauczającego oraz wewnętrzna spoistość i siła przekonująca Jego nauki płynie stąd, że Jego słowa, przypowieści i rozprawy nie dają się nigdy oddzielić od Jegożycia i Osoby. W takim ujęciu życie Chrystusa jest nieustannym nauczaniem: Jego milczenie, cuda, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska o poniżonych i biednych, całkowite przyjęcie ofiary krzyżowej dla odkupienia ludzi, samo wreszcie zmartwychwstanie – są urzeczywistnieniem Jego słowa i wypełnieniem Objawienia. Dlatego też Ukrzyżowany stał się dla chrześcijan najwspanialszym i najbardziej znanym obrazem Chrystusa – Nauczyciela.”

Na wzór Chrystusa, wychowawca powinien obdarzać miłością wszystkich podopiecznych bez wyjątku, oraz dążyć do tego, by być darem dla innych. Starać się konfliktowe sytuacje, rozwiązywać, uzdrawiać miłością, okazywać ją tym, którym zabrakło jej w domu rodzinnym.

O chrześcijańskim wychowaniu czytamy także w dokumentach Soboru Watykańskiego II: „Wszyscy ludzie (...) mają (...) nienaruszalne prawo do wychowania. (...) Prawdziwe zaś wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział.”

 „Święta Paula Montal - wzorem  wychowawcy” jest zagadnieniem bardzo aktualnym, a postać Pauli  mało znana w Polsce. Jej ideał wychowania jest ponadczasowy i zasługuje na uwagę także w dzisiejszym społeczeństwie.

 Obecnie w sposób szczególny przed wychowawcami stoi wyzwanie: integralnego wychowania tych, których Bóg poprzez rodziców im powierza, gdyż od ich stylu bycia, i przykładu w znacznym stopniu zależy przyszłość człowieka.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013