ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

I CZYTANIE:  Iz 55, 1-11        Nowe i wieczne przymierze

Ps:   Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6   Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

II CZYTANIE: 1 J 5, 1-9      Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha

EWANGELIAMk 1, 7-11  Chrzest Jezusa

 

Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,

przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!

I czytanie

Przeżywamy dziś dzień w którym w rzece Jordan Jezus przyjął od Jana chrzest. Podchodząc z tłumu do Jana, jako jeden z wielu, Jezus natychmiast zostaje zauważony przez proroka. Jan jest otwarty na działanie Bożego Ducha, dostrzega to, co przez nikogo w tłumie nie zostało zauważone.  I my dziś jesteśmy zaproszeni do otwarcia. Otwarcia na działanie Ducha Świętego, zaczerpnięcia ze zdrojów zbawienia i zauważenia obecności Bożej w swoim życiu.

W obietnicy Izajasza i w świadectwie Jana Chrzciciela jest Bóg-źródło, który w swej miłości pozostawia nam zawsze wolność. Wolność pragnienia Jego samego, pragnienia Jego Królestwa, pragnienia życia w Duchu i bycia świadkiem Życia. Świadek jest tym, który zaświadcza, że widział, doświadczył danej rzeczywistości. Może dziś warto zatrzymać się i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jestem świadkiem Jezusa?

 

Tylko człowiek napełniony Duchem Świętym i Mu posłuszny może skutecznie głosić Słowo Boże. Im bardziej człowiek głoszący słowo Boże jest uległy Duchowi Świętemu, współpracuje z Nim, tym skuteczniejsze jest Jego nauczanie. Współpracować z Duchem Świętym to modlić się, wsłuchiwać w głos Boga, czytać Pismo Święte, systematycznie przyjmować sakramenty święte.

Zwróćmy się z ufnością ku Jezusowi, który wychodzi ku nam z otwartymi pełnymi pokoju, miłości i czułości ramionami. Prośmy gorąco, aby zasiane na Chrzcie Świętym ziarno synostwa Bożego, braterstwa w Chrystusie i świętości w Duchu Świętym zostało przez nas przyjęte, wzrastało w nas i wydawało owoce życia w Miłości i dla Miłości. Przyjmijmy zaproszenie do prawdy. Przyjmijmy to szczególne zaproszenie do codziennego czerpania ze zdrojów zbawienia i pozwólmy by dobry Ojciec i nas przeniknął Swymgłosem:

«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013