I NIESZPORY

HYMN

Madre y Maestra, Madre Paula,
lámpara encendida, vocación de amor.
Dios te adornó, te llenó de sus dones.

Y nosotros cantamos a Él,
himnos de gratitud.

Guíanos por las sendas del Redentor
en pobreza y amor.
Guíanos por las sendas de la verdad
educando en santidad.

Y nosotros cantamos a Él,
himnos de gratitud.

Madre y Maestra, Madre Paula,
eres tú la estrella de la juventud.
Dios te eligió, te guió por sus sendas.

Y nosotros cantamos a Él,
himnos de gratitud.

Madre y Maestra, Madre Paula,
canta hoy la Iglesia, canta tu bondad.
Dios te salvó, te acogió en su presencia,

Y nosotros cantamos a Él,
himnos de gratitud.

Lub: Z tekstów wspólnych o Dziewicach

PSALMODIA

1 Ant.  Chwalcie dzieci * chwalcie imię Pana

Psalm 113 
Chwalebne jest imię Pana

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *

chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione, *

teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca *

niech będzie pochwalone imię Pana.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *

ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *

i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza *

i dźwiga z gnoju ubogiego,

By go posadzić wśród książąt, *

wśród książąt swojego ludu.

Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *

jako matce cieszącej się dziećmi.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

1 Ant.  Chwalcie dzieci * chwalcie imię Pana

2 Ant. I biorąc je w objęcia kładł na nie ręce * i błogosławił je

PSALMODIA

1 Ant.  Chwalcie dzieci * chwalcie imię Pana

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga

Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *

wysławiaj twego Boga, Syjonie!

Umacnia bowiem zawory bram twoich *

i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom *

i wyborną pszenicą ciebie darzy.

 

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *

a szybko mknie Jego słowo.

On prószy śniegiem jak wełną *

i szron jak popiół rozsypuje.

On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *

od Jego mrozu ścinają się wody.

Posyła słowo, i lód topnieje, *

powieje wiatrem, i rzeki płyną.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów, *

nie oznajmił im swoich wyroków.

1 Ant. I biorąc je w objęcia kładł na nie ręce * i błogosławił je

2 Ant. Wybrał nas w Chrystusie * i przeznaczył na swoją chwałę.

Pieśń (Ef 1, 3-10) 
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *

naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *

na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie †

jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *

według postanowienia swojej woli,

Ku chwale majestatu swej łaski, *

którą nas obdarzył w Umiłowanym.

W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †

odpuszczenie grzechów, *

według bogactwa Jego łaski.

Szczodrze ją na nas wylał *

w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,

Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †

według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *

dla dokonania pełni czasów,

Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *

to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.

1 Ant. Wybrał nas w Chrystusie * i przeznaczył na swoją chwałę.

CZYTANIE   

Rz 8,16-18

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, by też wspólnie mieć udział w chwale. Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

Pójdźcie, synowie, * słuchajcie mnie W. Pójdźcie, synowie. K. Nauczę was bojaźni Pańskiej W. Słuchajcie mnie K. Chwała Ojcu.  W. Pójdźcie synowie.

Ant. do pieśni Maryi Bóg napełnił nasze dusze świętą radością * i obsypał nasze serca wieloma łaskami

PROŚBY

Chrystus pochwalił tych, którzy ze względu na królestwo Boże wybierają drogę dziewiczej   czystości. Z radością cześć Mu oddajmy i skierujmy ku Niemu nasze prośby:

Jezu, Królu dziewic, wysłuchaj nas, Panie.         

Panie, Tobie Kościół zawsze dochowywał dziewiczej wierności,

 • daj wszystkim chrześcijanom łaskę wytrwania w nieskażonej wierze

Panie Jezu, który w świętych wychowawcach objawiłeś nam swoją miłość i łaskawość

 • spraw, by twoje miłosierdzie docierało wciąż  przez nich do dzieci i młodzieży

Panie Jezu, który kochałeś swoich rodziców i byłeś przez nich kochany

 • utwierdź wszystkie rodziny w miłości i zgodzie

Panie, Ty pozwalasz swemu ludowi radować się obchodem ku czci świętej dziewicy Pauli Montal,

 • spraw, aby zawsze się cieszył jej orędownictwem.

Panie, Ty przyjąłeś święte dziewice na swe gody weselne,

 • wprowadź łaskawie zmarłych na niebiańską ucztę.

Ojcze nasz

MODLITWA

Boże, chwało pokornych, Ty wybrałeś świętą Paulę dziewicę, aby troszcząc się o pełny rozwój kobiety oraz chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, słowem i czynem świadczyła o  Twej zbawczej miłości do rodziny i  społeczeństwa, pozwól nam za  jej wstawiennictwem i przykładem naśladować Chrystusa Nauczyciela i dojść do wiecznej radości Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Pana, /Króla świętych dziewic.

Psalm wezwania jak w częściach stałych.

GODZINA CZYTAŃ

Hymn  Madre y Maestra jak w I Nieszporach

1 Ant.  Jak wspaniałe * są dzieła Twoje Panie

Psalmy z tekstów wspólnych o dziewicach

1 Ant. Wysłuchałeś pragnienia jego serca * nie odmówiłeś błaganiom warg jego.

2 Ant. Wszystko uznaję za stratę *  ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa i udział w jego cierpieniach i śmierci.

3 Bojaźń Pana jest początkiem mądrości

4 A roztropność jest nauką świętych.

I  CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości   (7,15 – 30)

Mądrość jest obrazem Boga.

 

Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który mędrcom nadaje kierunek. W Jego ręku i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania.

Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, nie zadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi, mocny, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu; przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości.

Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest bowiem odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci.

Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce i niż wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością – uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże.

 

RESPONSORIUM

 1. W. Jak wspaniała jesteś dziewico Chrystusa! * ty, która zasłużyłaś na koronę Pana, koronę wiecznego dziewictwa
 2. Nikt nie będzie mógł wyrwać ci palmy dziewictwa, ani odłączyć cię od miłości Chrystusowej W. Ty która zasłużyłaś

II CZYTANIE

Z listu św. Pauli Montal

(List 11: Posito, Rzym 1985, ss. 349-351)

Niech się we wszystkim spełnia wola Boża.

 

Otrzymałam Wasz list, który napełnił mnie świętą radością, ponieważ napisałyście mi, że pamiętacie dobre rady otrzymane w czasie nowicjatu. Wiecie dobrze, moja Siostro, jak bardzo pragnęłam, abyście mogły w całości odbyć okres dwuletniego nowicjatu, tak jak to przewidują Święte Reguły. Pocieszam się tym, że nie było to z mojej winy, lecz sprawiło to święte posłuszeństwo: niech się spełnia we wszystkim wola Boża.

To co Wam polecam, Siostro moja, to byście wytrwały w uczuciach i pragnieniach, które miałyście w czasie nowicjatu, a mianowicie chęć postępowania zawsze na drodze doskonałości. Wiecie o tym dobrze, że aby dojść na szczyt doskonałości trzeba Wam  praktykować świętą pokorę i posłuszeństwo; tylko przez te cnoty będziemy mogły zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem, i doświadczyć szczęścia ujrzenia umiłowanego Oblubieńca naszych dusz. Jaka to radość, moja Siostro, że zobaczymy się w niebie! Moim pragnieniem jest to, abym mogła tam zobaczyć was wszystkie: możecie już to powiedzieć wszystkim moim Siostrom, gdyż wszystkie was miłuję w Panu.

Bądźcie tak dobrą i pozdrówcie z mojej strony, każdą z osobna, począwszy od  Matki Carmen. Niech wszystkie pamiętają o mnie w swoich modlitwach i powiedzcie Matce Carmen, aby pozwoliła Wam napisać do Ojca Proboszcza, gdyż wydaje mi się, że jest to waszym obowiązkiem ze względu na to, jak wiele dla was uczynił. Na Boga, bądźcie wdzięczną za to, co Wam uczynił.

Już nie przedłużam, gdyż czuję się jeszcze słaba, ponieważ nie było ze mną dobrze, dlatego też zwlekałam z odpisaniem: Są to małe prezenciki od mojego ukochanego Oblubieńca; pomóżcie mi składać Mu dzięki. Możecie dysponować swoją oddana siostrą, która Was miłuje w Panu.

 

RESPONSORIUM

Por. Mk 10,14; 9,37

 

 1. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, * do takich bowiem należy Królestwo Boże.
 2. K. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. W. do takich bowiem należy Królestwo Boże.

Hymn Ciebie Boże chwalimy.

Modlitwa jak w jutrzni

JUTRZNIA

HYMN

Sonrisa dulce, corazón abirto

Humilde flor fragnte de bondad

Amor ardiente por llevar a Cristo

desde la escuela hasta el hogar

Amor ardiente hecho sacrficio

En oblación de entrega a los demas

 

Fuiste ejemplo de bondad, amor y caridad en un beso continuo

Fuiste ejemplo de humildad y en bien de tu ideal te diste sacrificio

Tu sonrisa siempre fue espejo limpio y fiel de un alma de virtud

Madre y maestra de la juventud

Haz que aprendamos tu amor a Jesus

 

Fue tu ideal formar para la maňana

A la mujer que empieza a despertar

Plantar la FE en siembra de esperanza

como semilla que florecera

Plantar la FE fundando una enseňanza

como semilla que florecera

Lub: Z tekstów wspólnych o Dziewicach

1 Ant.  Dniem i nocą * z tęsknotą wzywam Pana.

Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia

 1. Ant. Kto, jeśli nie Bóg, mógłby stworzyć tyle piękna * Niech będzie błogosławiony i uwielbiony Pan.
 2. Ant. Czcijmy i wyśpiewujmy z radością * chwałę Boga.

CZYTANIE

Rz 12, 1-2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

 1. Bóg Ją wspomoże * o brzasku poranka W. Bóg Ją wspomoże  K. Bóg jest w jej wnętrzu więc się nie zachwieje W. O brzasku poranka  K. Chwała Ojcu. W. Bóg Ją wspomoże o brzasku poranka.

 

Ant. do pieśni Zachariasza Ten, kto jest miłosierny, * poucza i prowadzi uczniów / jak dobry pasterz swoje owce.

PROŚBY

Uwielbiajmy Chrystusa, który przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie i prośmy Go pokornie:

Jezu Królu dziewic wysłuchaj nas Panie

Ty, który jesteś drogą, bez której nikt nie może dojść do Ojca,

 • spraw, aby w Twoim Kościele wciąż wzrastał duch pobożności.

Ty, który jesteś prawdą, dzięki której ludzie stają się wolni,

 • spraw, aby wszyscy ludzie mogli dojść do światła wiedzy ludzkiej i boskiej.

Ty, który jesteś życiem, którym pragniesz obdarzyć wszystkich obficie,

 • spraw, aby dzieci i młodzież, od najwcześniejszych lat, należały zawsze do Ciebie.

Ty, który jesteś źródłem wody żywej, która zaspokaja pragnienie Boga,

 • spraw, aby wszyscy wychowawcy postępowali drogą świętości.

 

Ojcze nasz

MODLITWA

Boże, chwało pokornych, Ty wybrałeś świętą Paulę dziewicę, aby troszcząc się o pełny rozwój kobiety oraz chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, słowem i czynem świadczyła o  Twej zbawczej miłości do rodziny i  społeczeństwa, pozwól nam za  jej wstawiennictwem i przykładem naśladować Chrystusa Nauczyciela i dojść do wiecznej radości Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

II NIESZPORY

HYMN jak w I Nieszporach

 

1 Ant.  Jaka to będzie radość  * gdy zobaczymy się w domu Pana


Psalm 122 
Święte miasto Jeruzalem

Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego (Hbr 12, 22)

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *

„Pójdziemy do domu Pana”.

Już stoją nasze stopy *

w twoich bramach, Jeruzalem.

Jeruzalem, wzniesione jak miasto *

gęsto i ściśle zabudowane.

Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, †

aby zgodnie z prawem Izraela *

wielbić imię Pana.

Tam ustawiono trony sędziowskie, *

trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem: *

Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.

Niech pokój panuje w twych murach, *

a pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na moich braci i przyjaciół *

będę wołał: „Pokój z tobą!

Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *

modlę się o dobro dla ciebie.

1 Ant.  Jaka to będzie radość  * gdy zobaczymy się w domu Pana

 1. Ant. Oto synowie są darem Pańskim * synowie zrodzeni w młodości

Psalm 127 
Daremny trud bez Boga

Wy jesteście budowlą Bożą (por. 1 Kor 3, 9)

Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *

na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.

Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *

daremnie czuwają straże.

Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *

i przesiadywanie do późna w nocy.

Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *

a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.

Oto synowie są darem Pańskim, *

a owoc łona nagrodą.

Jak strzały w ręku wojownika, *

tak synowie zrodzeni w młodości.

Szczęśliwy człowiek, *

który nimi napełnił swój kołczan.

Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *

ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.

 1. Ant. Oto synowie są darem Pańskim * synowie zrodzeni w młodości
 2. Ant. Bóg w swoim miłosierdziu * zechciał przyjąć nasze dzieło

Pieśń (Ef 1, 3-10) 
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *

naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *

na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie †

jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *

według postanowienia swojej woli,

Ku chwale majestatu swej łaski, *

którą nas obdarzył w Umiłowanym.

W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †

odpuszczenie grzechów, *

według bogactwa Jego łaski.

Szczodrze ją na nas wylał *

w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,

Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †

według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *

dla dokonania pełni czasów,

Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *

to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.

 

 1. Ant. Bóg w swoim miłosierdziu * zechciał przyjąć nasze dzieło

CZYTANIE  

Rz 8, 28-30

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

 1. K. Bóg Ją wybrał  * i przeznaczył  W. Bóg Ją wybrał i przeznaczył  Dał Jej zamieszkać w swoim świętym przybytku W. I przeznaczył K. Chwała Ojcu W. Bóg Ją wybrał  i przeznaczył

 

Ant. do pieśni Maryi

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie * nie zabraniajcie im / do takich bowiem należy Królestwo Boże.

PROŚBY i modlitwa  jak w I Nieszporach

Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum. Probatum seu confirmatum, die 1 iunii 2016. Prot. N. 27/15